Gia phả tộc NguyễnNguyễn Quang Vinh ♂
ngày sanh không rõ
cha Nguyễn Yên ♂
67 tuổi (68)
mẹ Đỗ thị Ngọc Lan ♀
62 tuổi (64)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Huy Hoàng ♂ 40 tuổi (41)
2. Nguyễn thị Đỗ Quyên ♀ 38 tuổi (39)
3. Nguyễn Đỗ Phương Anh ♀ 36 tuổi (37)
4. Nguyễn Phương Thảo ♀ 34 tuổi (35)
6. Nguyễn Thành Trung ♂
7. Nguyễn Trọng Hiếu ♂