Gia phả tộc NguyễnNguyễn Đỗ Anh Quốc ♂
ngày sanh dd-mm-2010
8 tuổi (10) Canh Dần
cha Nguyễn Lương ♂
49 tuổi (51)
mẹ Đỗ thị Thắng ♀
46 tuổi (48)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Liễu Vy ♀ 25 tuổi (27)
2. Nguyễn thị Diễm Châu ♀ 23 tuổi (25)