Gia phả tộc NguyễnPhạm Ngọc Trung ♂
ngày sanh dd-mm-1993
25 tuổi (27) Quý Dậu
cha Phạm Ngọc Tập ♂
47 tuổi (49)
mẹ Đỗ thị Thanh Truyền ♀
49 tuổi (50)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Phạm Ngọc Hậu ♂ 22 tuổi (23)