Gia phả tộc NguyễnPhạm Ngọc Hậu ♂
ngày sanh dd-mm-1997
22 tuổi (23) Đinh Sửu
cha Phạm Ngọc Tập ♂
47 tuổi (49)
mẹ Đỗ thị Thanh Truyền ♀
49 tuổi (50)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Phạm Ngọc Trung ♂ 25 tuổi (27)