Gia phả tộc NguyễnNguyễn Văn Thành ♂
ngày sanh dd-mm-1969
50 tuổi (51) Kỷ Dậu
nơi sanh Chơn Thành, Bình Phước
cha Nguyễn Văn Long ♂ ch
(Ánh-Hồng) thọ 73 tuổi
mẹ Nguyễn Thị Biền ♀
82 tuổi (83)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Văn Nhãn ♂ 60 tuổi (62)
2. Nguyễn văn Nhĩ ♂ 57 tuổi (59)
3. Nguyễn Thị Tâm ♀ 55 tuổi (56)
4. Nguyễn Thị Tuyết ♀ 53 tuổi (54)
6. Nguyễn Thị Hiệp ♀ 47 tuổi (48)
7. Nguyễn Thị Tình ♀ 45 tuổi (46)
8. Nguyễn văn Nghĩa ♂ 42 tuổi (44)

anh chị em khác mẹ
9. Nguyễn Văn Thịnh ♂ 35 tuổi (37)
10. Nguyễn Văn Thông ♂ 30 tuổi (31)

vợ 1
Đào Thị Kim Oanh ♀
44 tuổi (45) Ất Mẹo

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Đào Bảo Trâm ♀17 tuổi (18)
2. Nguyễn Đào Trâm Anh ♀11 tuổi (13)