Gia phả tộc NguyễnLê văn Thành ♂ (rể)
ngày sanh dd-mm-1969
50 tuổi (51) Kỷ Dậu

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
Nguyễn thị Liêm (Liên) 49 tuổi (51) Kỷ Dậu
quan hệ: cưới

con
1. Lê Thanh Tuấn ♂29 tuổi (30)
2. Lê Phi Sơn ♂26 tuổi (27)