Gia phả tộc NguyễnPhạm Minh Thắng ♂ ch
ngày sanh 2012 - 2018
thọ 7 tuổi
ngày giỗ 30-02 AL
cha Phạm Quyết ♂
mẹ Phạm Thị Thu ♀

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên