Gia phả tộc NguyễnPhạm Trỉ ♂ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Phạm Trí ♂ ch
(Giác)
mẹ Đỗ thị Trí ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
13. Phạm Diệm (Vân)
15. Phạm Xương ♂ 73 tuổi (74)

vợ 1
(Thím 13)
80 tuổi (81) Kỷ Mẹo

quan hệ cưới
 
con
1. Phạm Ngọc Hải ♂61 tuổi (61)