Gia phả tộc NguyễnPhạm Trỉ ♂ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Phạm Trí ♂ ch
(Giác, Cửu Trí) thọ 68 tuổi
mẹ Đỗ thị Trà ♀ ch
(Trí)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Phạm Trí ♂ ch
2. Phạm Hám ♂ ch
3. Phạm Giám ♂ ch
4. Phạm Thê ♂ ch
5. Phạm thị Lam ♀ ch
6. Phạm Chàm ♂ ch
7. Phạm thị Vạt ♀ ch
8. Phạm thị Gạt ♀ ch
9. Phạm thị Si (Chanh)
10. Phạm thị Ni ♀ ch
13. Phạm Diệm (Vân)
14. Phạm thị Kiệm ♀ ch
15. Phạm Xương ♂ 74 tuổi (74)
16. Phạm thị Thương ♀ ch

vợ 1
(Thím 13)
80 tuổi (81) Kỷ Mẹo

quan hệ cưới
 
con
1. Phạm Ngọc Hải ♂61 tuổi (61)