Gia phả tộc NguyễnPhạm Ngọc Hải ♂
ngày sanh dd-mm-1957
62 tuổi (61) Kỷ Hợi
cha Phạm Trỉ ♂ ch
mẹ
(Thím 13) 80 tuổi (81)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên