Gia phả tộc NguyễnNguyễn Quang Vinh ♂
ngày sanh dd-mm-1980
39 tuổi (40) Canh Thân
cha Nguyễn Hửu Sở ♂
(Bốn Sở) 67 tuổi (62)
mẹ Lê thị Bảy ♀
58 tuổi (59)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Quang Hiển ♂ 36 tuổi (37)
3. Nguyễn thị Tường Vy ♀ 32 tuổi (33)
4. Nguyễn Sơn Vững ♂ 29 tuổi (30)
5. Nguyễn Hửu Việt ♂ 37 tuổi (38)

vợ 1
Trịnh thị Thuỳ ♀
37 tuổi (38) Nhâm Tuất

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Trịnh Yến Nhi ♀15 tuổi (16)
2. Nguyễn Trịnh Yến Như ♀11 tuổi (12)
3. Nguyễn Trịnh Quang Nhân ♂7 tuổi (8)