Gia phả tộc Nguyễn



Nguyễn Hiên ♂ ch (rể)
ngày sanh 1949 - 2015
thọ 67 tuổi
ngày giỗ 26-09 AL

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
Nguyễn thị Tám ♀ 69 tuổi (70) Canh Dần
quan hệ: cưới

con
2. Nguyễn thị Nguyệt ♀47 tuổi (48)
3. Nguyễn văn Vũ ♂43 tuổi (44)
4. Nguyễn thị Xuyến ♀42 tuổi (43)
5. Nguyễn văn Chiến ♂41 tuổi (42)
6. Nguyễn thị Liên ♀38 tuổi (40)
7. Nguyễn thị Thu Thủy ♀37 tuổi (38)