Gia phả tộc NguyễnPhạm Diệm ♂
tên gọi (Vân)
ngày sanh không rõ
cha Phạm Trí ♂ ch
(Giác)
mẹ Đỗ thị Trí ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
12. Phạm Trỉ ♂ ch
15. Phạm Xương ♂ 73 tuổi (74)