Gia phả tộc NguyễnPhạm Diệm ♂
tên gọi (Vân)
ngày sanh không rõ
cha Phạm Trí ♂ ch
(Giác, Cửu Trí) thọ 68 tuổi
mẹ Đỗ thị Trà ♀ ch
(Trí)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Phạm Trí ♂ ch
2. Phạm Hám ♂ ch
3. Phạm Giám ♂ ch
4. Phạm Thê ♂ ch
5. Phạm thị Lam ♀ ch
6. Phạm Chàm ♂ ch
7. Phạm thị Vạt ♀ ch
8. Phạm thị Gạt ♀ ch
9. Phạm thị Si (Chanh)
10. Phạm thị Ni ♀ ch
12. Phạm Trỉ ♂ ch
14. Phạm thị Kiệm ♀ ch
15. Phạm Xương ♂ 74 tuổi (74)
16. Phạm thị Thương ♀ ch