Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Hà ♂
ngày sanh dd-mm-1983
36 tuổi (37) Quý Hợi
cha Nguyễn văn Lợi ♂
(Ngọc Sơn) 60 tuổi (61)
mẹ Trần thị Phượng ♀
60 tuổi (61)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn văn Tiên ♂ 32 tuổi (33)
3. Nguyễn văn Tiến ♂ 29 tuổi (30)
4. Nguyễn văn Việt ♂ 27 tuổi (28)
5. Nguyễn văn Nam ♂ 23 tuổi (24)