Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Hốc ♀ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Cao tổ Nguyễn Nham ♂ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Lúa (bà Hanh) ch
2. Nguyễn Thạch ♂ ch

chồng 1
Phạm Hốc ♂ ch

quan hệ cưới
 
con
1. Phạm thị Nha ♀ ch
2. Phạm thị Tuân ♀ ch
3. Phạm thị Bá ♀ ch
4. Phạm Trí (Giác, Cửu Trí) chthọ 68 tuổi
5. Phạm thị Bảy ♀ ch
6. Phạm thị Soạn ♀
7. Phạm Hưu ♂ ch
8. Phạm văn Xuân (Lê) ch