Gia phả tộc NguyễnNguyễn Đào Trâm Anh ♀
ngày sanh dd-mm-2007
11 tuổi (13) Đinh Hợi
nơi sanh Tân Bình, Hồ Chí Minh
cha Nguyễn Văn Thành ♂
49 tuổi (51)
mẹ Đào Thị Kim Oanh ♀
43 tuổi (45)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Đào Bảo Trâm ♀ 17 tuổi (18)