Gia phả tộc NguyễnĐỗ Hiệp ♂ ch (rể)
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 16-04 AL

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
Nguyễn thị Ư (Minh) ch
quan hệ: cưới

con
1. Đỗ Minh ♂ ch
2. Đỗ thị Kính ♀
3. Đỗ Đình ♂ ch
4. Đỗ thị Diệp (Điềm) chthọ 62 tuổi
5. Đỗ Lạc (Lang)90 tuổi (86)
6. Đỗ thị Lẽo ♀
7. Đỗ Ngọc Da ♂ ch