Gia phả tộc NguyễnĐỗ Đình ♂ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 07-08 AL
cha Đỗ Hiệp ♂ ch
(ông Minh)
mẹ Nguyễn thị Ư ♀ ch
(bà Minh)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Đỗ Minh ♂ ch
2. Đỗ thị Kính ♀
4. Đỗ thị Diệp (Điềm) ch thọ 62 tuổi
5. Đỗ Lạc (Lang) 90 tuổi (87)
6. Đỗ thị Lẽo ♀
7. Đỗ Ngọc Da ♂ ch

vợ 1
Lê thị Nga ♀ ch

quan hệ cưới
 
con
1. Đỗ Hùng Cường ♂ chthọ 28 tuổi
2. Đỗ Tấn ♂
3. Đỗ thị Kim Tuyết ♀
4. Đỗ thị Kim Sang ♀