Gia phả tộc NguyễnĐỗ Ngọc Da ♂ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 07-10 AL
cha Đỗ Hiệp ♂ ch
mẹ Nguyễn thị Ư ♀ ch
(Minh)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Đỗ Minh ♂ ch
2. Đỗ thị Kính ♀
3. Đỗ Đình ♂ ch
4. Đỗ thị Diệp (Điềm) ch thọ 62 tuổi
5. Đỗ Lạc (Lang) 89 tuổi (86)
6. Đỗ thị Lẽo ♀

vợ 1
Đoàn thị Năm (Chữ)
73 tuổi (74) Bính Tuất

quan hệ cưới
 
con
1. Đỗ Ngọc Chữ (Chữ, Lâm)52 tuổi (53)
2. Đỗ thị Thanh Truyền ♀49 tuổi (50)
3. Đỗ thị Mỹ Dung ♀ chthọ 1 tuổi