Gia phả tộc NguyễnVõ Hoàn Tân ♂
ngày sanh dd-mm-2004
15 tuổi (16) Giáp Thân
cha Võ Cánh ♂
59 tuổi (60)
mẹ Hồ thị Trữ ♀
52 tuổi (53)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Võ văn Sang ♂ 30 tuổi (31)
2. Võ văn Mỹ ♂ 28 tuổi (29)
3. Võ thị Mỹ Lệ ♀ 27 tuổi (28)