Gia phả tộc NguyễnHồ Quang Thắng ♂
ngày sanh không rõ
cha Hồ Thơ ♂ ch
(Cư) thọ 84 tuổi
mẹ Trịnh thị Bốn ♀

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em khác mẹ
1. Hồ Cư (Trú) ch
3. Hồ thị Ngụ ♀
5. Hồ thị Thị ♀ 59 tuổi (59)
6. Hồ Bộ ♂