Gia phả tộc NguyễnNguyễn Lê Gia Bảo ♂
ngày sanh dd-mm-2011
8 tuổi (9) Tân Mẹo
nơi sanh tp HCM, Việt nam
cha Nguyễn văn Phú ♂
37 tuổi (39)
mẹ Lê thị Ngọc Giàu ♀
(Thanh Vân) 34 tuổi (35)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Lê Gia Phát ♂ 3 tuổi (4)