Gia phả tộc NguyễnNguyễn Ngọc Phương Trà ♀
tên gọi (Chút)
ngày sanh dd-mm-2011
7 tuổi (9) Tân Mẹo
cha Nguyễn Ngọc Liêm ♂
34 tuổi (35)
mẹ Nguyễn thị Thanh Uy ♀
33 tuổi (34)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên