Gia phả tộc NguyễnPhạm văn Xuân ♂ ch
tên gọi (Lê)
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 02-09 AL
cha Phạm Hốc ♂ ch
mẹ Nguyễn thị Hốc ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Phạm thị Nha ♀ ch
2. Phạm thị Tuân ♀ ch
3. Phạm thị Bá ♀ ch
4. Phạm Trí (Giác, Cửu Trí) ch thọ 68 tuổi
5. Phạm thị Bảy ♀ ch
6. Phạm thị Soạn ♀
7. Phạm Hưu ♂ ch

vợ 1
Nguyễn thị Lê ♀ ch

quan hệ cưới
 
con
1. Phạm thị Lê (Đào, Sính)80 tuổi (81)
2. Phạm thị Lai ♀
3. Phạm Chí ♂
4. Phạm thị Đệ ♀
5. Phạm thị Qui ♀
6. Phạm Hề ♂
7. Phạm thị Bé ♀
8. Phạm thị Chín ♀