Gia phả tộc NguyễnPhạm thị Hưu ♀
ngày sanh không rõ
cha Phạm Hưu ♂ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên