Gia phả tộc NguyễnPhạm thị Lê ♀
tên gọi (Đào, Sính)
ngày sanh dd-mm-1939
80 tuổi (81) Kỷ Mẹo
cha Phạm văn Xuân ♂ ch
(Lê)
mẹ Nguyễn thị Lê ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Phạm thị Lai ♀
3. Phạm Chí ♂
4. Phạm thị Đệ ♀
5. Phạm thị Qui ♀
6. Phạm Hề ♂
7. Phạm thị Bé ♀
8. Phạm thị Chín ♀

chồng 1
Lê Quốc Việt ♂ ch

quan hệ cưới
 
con
1. Lê thị Sính ♀
2. Lê thị Luyện ♀