Gia phả tộc NguyễnPhạm Lê ♀
ngày sanh không rõ
cha Phạm Lê ♂ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên