Gia phả tộc NguyễnĐèo ♀
ngày sanh không rõ
mẹ Phạm thị Bảy ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên