Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thị Kim Ngân ♀
ngày sanh dd-mm-1984
35 tuổi (36) Giáp Tý
nơi sanh Chơn Thành, Bình Phước
cha Nguyễn Văn Nhãn ♂
60 tuổi (62)
mẹ Nguyễn Thị Quyên ♀
59 tuổi (61)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Thị Kim Tuyến ♀ 40 tuổi (42)
2. Nguyễn Thị Kim Ngọc ♀ 38 tuổi (40)
4. Nguyễn Thị Kim Huỳnh ♀ 33 tuổi (35)
5. Nguyễn Thị Kim Khanh ♀ 29 tuổi (31)