Gia phả tộc NguyễnCao tổ Nguyễn Hung ♂ ch
ngày sanh không rõ
thanh minh 10. Cao tổ Nguyễn Hung

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên

vợ: không rõ
con
1. không rõ ♂ ch
2. Nguyễn thị Lâu ♀ ch
3. không rõ ♂ ch
4. Nguyễn thị Đoạt ♀ ch
5. Nguyễn Liền ♂ ch
6. Nguyễn văn Mẹo ♂ ch