Gia phả tộc NguyễnNguyễn Lựu ♂ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 25-05 AL
cha Cao tổ Nguyễn Giao ♂ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Nhứt ♂ ch
2. Nguyễn Cương ♂ ch
4. Nguyễn Kinh ♂ ch
5. Nguyễn thị Hẹ ♀ ch
6. Nguyễn Xuyến (Cang) ch
7. Nguyễn thị Lên ♀ ch
8. Nguyễn thị Lâu ♀ ch

vợ 1
Nguyễn thị Hương ♀ ch

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Hiên ♀ ch
2. Nguyễn thị Cai ♀ ch
3. Nguyễn thị Bài ♀ ch
4. Nguyễn thị Chín ♀ ch

vợ 2
Phạm thị Trính ♀ ch

quan hệ cưới
 
con
6. Nguyễn Nính (7 Nính) ch
7. Nguyễn thị Búp (8 Hiền) ch
8. Nguyễn thị Nở (9 Bông)