Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thị Kim Huỳnh ♀
ngày sanh dd-mm-1985
33 tuổi (35) Ất Sửu
nơi sanh Chơn Thành, Bình Phước
cha Nguyễn Văn Nhãn ♂
60 tuổi (62)
mẹ Nguyễn Thị Quyên ♀
59 tuổi (61)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Thị Kim Tuyến ♀ 40 tuổi (42)
2. Nguyễn Thị Kim Ngọc ♀ 38 tuổi (40)
3. Nguyễn Thị Kim Ngân ♀ 35 tuổi (36)
5. Nguyễn Thị Kim Khanh ♀ 29 tuổi (31)

chồng 1
Nguyễn Trường Phúc ♂
39 tuổi (40) Canh Thân

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Trường Vũ ♂3 tuổi (4)
2. Nguyễn Trường Thịnh ♂(10 tháng tuổi)