Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thị Kim Khanh ♀
ngày sanh dd-mm-1989
29 tuổi (31) Kỷ Tỵ
nơi sanh Chơn Thành, Bình Phước
cha Nguyễn Văn Nhãn ♂
60 tuổi (62)
mẹ Nguyễn Thị Quyên ♀
59 tuổi (61)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Thị Kim Tuyến ♀ 40 tuổi (42)
2. Nguyễn Thị Kim Ngọc ♀ 38 tuổi (40)
3. Nguyễn Thị Kim Ngân ♀ 35 tuổi (36)
4. Nguyễn Thị Kim Huỳnh ♀ 33 tuổi (35)