Gia phả tộc NguyễnNguyễn Sơ ♂ ch
tên gọi (Vằn)
ngày sanh 1922 - 2005
thọ 84 tuổi
ngày giỗ 14-12 AL
cha Nguyễn Xuyến ♂ ch
(Cang)
mẹ Đặng thị Xuyến ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
4. Nguyễn thị Phi (Vệnh)
5. Nguyễn thị Tĩnh (Tâm) ch
6. Nguyễn thị Lược (Xĩa) ch
7. Nguyễn thị Châu (Tảy)
7. Nguyễn Khinh ♂
8. Nguyễn Dữ ♂

vợ 1
Đinh thị Hóa ♀ ch
thọ 87 tuổi

quan hệ cưới
 
con
3. Nguyễn Hửu Sở (Bốn Sở)67 tuổi (62)
4. Nguyễn Chính ♂ chthọ 55 tuổi
5. Nguyễn thị Hồng Vân ♀
6. Nguyễn Thanh Diệp (Út)46 tuổi (47)