Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Lúa ♀ ch
tên gọi (bà Hanh)
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Cao tổ Nguyễn Nham ♂ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Thạch ♂ ch
4. Nguyễn thị Hốc ♀ ch

chồng 1
Phạm Hanh ♂ ch

quan hệ cưới
 
con
1. Phạm Đề ♂ ch