Gia phả tộc NguyễnPhạm Đề ♂ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Phạm Hanh ♂ ch
mẹ Nguyễn thị Lúa ♀ ch
(bà Hanh)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên

vợ: không rõ
con
1. Phạm Rân ♂
2. Phạm Cựu ♂
4. Phạm Hy ♂ ch
6. Phạm Đáng (Đức Kiên)
7. Phạm Xảo (Ôn)