Gia phả tộc NguyễnPhạm Rân ♂
ngày sanh không rõ
cha Phạm Đề ♂ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Phạm Cựu ♂
4. Phạm Hy ♂ ch
6. Phạm Đáng (Đức Kiên)
7. Phạm Xảo (Ôn)