Gia phả tộc NguyễnPhạm Hy ♂ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Phạm Đề ♂ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Phạm Rân ♂
2. Phạm Cựu ♂
6. Phạm Đáng (Đức Kiên)
7. Phạm Xảo (Ôn)