Gia phả tộc NguyễnPhạm Đáng ♂
tên gọi (Đức Kiên)
ngày sanh không rõ
cha Phạm Đề ♂ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Phạm Rân ♂
2. Phạm Cựu ♂
4. Phạm Hy ♂ ch
7. Phạm Xảo (Ôn)