Gia phả tộc NguyễnPhạm Xảo ♂
tên gọi (Ôn)
ngày sanh không rõ
cha Phạm Đề ♂ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Phạm Rân ♂
2. Phạm Cựu ♂
4. Phạm Hy ♂ ch
6. Phạm Đáng (Đức Kiên)

vợ 1
Nguyễn thị Ôn ♀

quan hệ cưới
    không / chưa có con