Gia phả tộc NguyễnLê Tấn Bống ♂
ngày sanh dd-mm-1973
46 tuổi (47) Quý Sửu
cha Lê Điềm ♂ ch
(Sửu) thọ 88 tuổi
mẹ Đỗ thị Diệp ♀ ch
(Điềm) thọ 62 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Lê thị Điềm ♂ ch
2. Lê Tịnh ♂ ch
3. Lê văn Vàng (Hùng) ch thọ 20 tuổi
5. Lê Anh Hải (6 Mốc) ch thọ 56 tuổi
6. Lê thị Xì ♀ 58 tuổi (59)
7. Lê thị Oanh ♀ 55 tuổi (57)
8. Lê Xanh (Đức Thắng) 52 tuổi (55)
9. Lê thị Chanh ♀ ch thọ 5 tuổi
10. Lê Út (Đức Tân) 51 tuổi (49)