Gia phả tộc NguyễnPhạm thị Soạn ♀
ngày sanh không rõ
cha Phạm Hốc ♂ ch
mẹ Nguyễn thị Hốc ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Phạm thị Nha ♀ ch
2. Phạm thị Tuân ♀ ch
3. Phạm thị Bá ♀ ch
4. Phạm Trí (Giác, Cửu Trí) ch thọ 68 tuổi
5. Phạm thị Bảy ♀ ch
7. Phạm Hưu ♂ ch
8. Phạm văn Xuân (Lê) ch