Gia phả tộc NguyễnPhạm Xương ♂
ngày sanh dd-mm-1945
74 tuổi (74) Bính Tuất
cha Phạm Trí ♂ ch
(Giác, Cửu Trí) thọ 68 tuổi
mẹ Đỗ thị Trà ♀ ch
(Trí)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Phạm Trí ♂ ch
2. Phạm Hám ♂ ch
3. Phạm Giám ♂ ch
4. Phạm Thê ♂ ch
5. Phạm thị Lam ♀ ch
6. Phạm Chàm ♂ ch
7. Phạm thị Vạt ♀ ch
8. Phạm thị Gạt ♀ ch
9. Phạm thị Si (Chanh)
10. Phạm thị Ni ♀ ch
12. Phạm Trỉ ♂ ch
13. Phạm Diệm (Vân)
14. Phạm thị Kiệm ♀ ch
16. Phạm thị Thương ♀ ch

vợ 1
Lê thị Mi (Xương)
68 tuổi (69) Tân Mẹo

quan hệ cưới
 
con
1. Phạm Ngọc Duy ♂48 tuổi (50)
2. Phạm thị Minh Tâm ♀47 tuổi (47)
3. Phạm thị Diễm ♀
4. Phạm Tấn Phúc ♂40 tuổi (42)
5. Phạm thị Diệu Hiền ♀