Gia phả tộc NguyễnPhạm Xương ♂
ngày sanh dd-mm-1945
73 tuổi (74) Bính Tuất
cha Phạm Trí ♂ ch
(Giác)
mẹ Đỗ thị Trí ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
12. Phạm Trỉ ♂ ch
13. Phạm Diệm (Vân)

vợ 1
Lê thị Mi (Xương)
68 tuổi (69) Tân Mẹo

quan hệ cưới
 
con
1. Phạm Ngọc Duy ♂48 tuổi (50)
2. Phạm thị Minh Tâm ♀47 tuổi (47)
3. Phạm thị Diễm ♀
4. Phạm Tấn Phúc ♂40 tuổi (42)
5. Phạm thị Diệu Hiền ♀