Gia phả tộc NguyễnPhạm Hốc ♂ ch (rể)
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 18-05 AL

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
Nguyễn thị Hốc ♀ ch
quan hệ: cưới

con
1. Phạm thị Nha ♀ ch
2. Phạm thị Tuân ♀ ch
3. Phạm thị Bá ♀ ch
4. Phạm Trí (Giác, Cửu Trí) chthọ 68 tuổi
5. Phạm thị Bảy ♀ ch
6. Phạm thị Soạn ♀
7. Phạm Hưu ♂ ch
8. Phạm văn Xuân (Lê) ch