Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Lâu ♀ ch
ngày sanh không rõ
thanh minh 10. Cao tổ Nguyễn Hung
cha Cao tổ Nguyễn Hung ♂ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. không rõ ♂ ch
3. không rõ ♂ ch
4. Nguyễn thị Đoạt ♀ ch
5. Nguyễn Liền ♂ ch
6. Nguyễn văn Mẹo ♂ ch