Gia phả tộc NguyễnNguyễn Liền ♂ ch
ngày sanh không rõ
thanh minh 10. Cao tổ Nguyễn Hung
cha Cao tổ Nguyễn Hung ♂ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. không rõ ♂ ch
2. Nguyễn thị Lâu ♀ ch
3. không rõ ♂ ch
4. Nguyễn thị Đoạt ♀ ch
6. Nguyễn văn Mẹo ♂ ch

vợ 1
Nguyễn thị Lòng ♀ ch

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Lòng ♀ ch
2. Nguyễn văn Tre ♂ ch
3. Nguyễn thị Cứng (Nhứt)90 tuổi (92)

vợ 2
Hầu ♀ ch

quan hệ cưới
    không / chưa có con