Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Tre ♂ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Nguyễn Liền ♂ ch
mẹ Nguyễn thị Lòng ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Lòng ♀ ch
3. Nguyễn thị Cứng (Nhứt) 90 tuổi (92)