Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Cứng ♀
tên gọi (Nhứt)
ngày sanh dd-mm-1928
90 tuổi (92) Mậu Thìn
nơi sanh Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn Liền ♂ ch
mẹ Nguyễn thị Lòng ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Lòng ♀ ch
2. Nguyễn văn Tre ♂ ch

chồng 1
Bùi Qua (Nhứt) ch
thọ 66 tuổi

quan hệ cưới
 
con
1. Bùi thị Nhứt ♀
2. Bùi văn Thanh (Nhì) ch
3. Bùi thị Nhị ♀68 tuổi (69)
4. Bùi thị Búp ♀
5. Bùi thị Bông ♀ ch
6. Bùi thị Xanh ♀ ch
7. Bùi thị Phương ♀
8. Bùi văn Lâm (9 Lớn)60 tuổi (61)
9. Bùi thị Khôn ♀ ch
10. Bùi thị Hết ♀
11. Bùi thị Hơi ♀53 tuổi (54)
12. Bùi Thừa ♂52 tuổi (53)
13. Bùi Minh Thiên ♂49 tuổi (50)