Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Mẹo ♂ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Cao tổ Nguyễn Hung ♂ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. không rõ ♂ ch
2. Nguyễn thị Lâu ♀ ch
3. không rõ ♂ ch
4. Nguyễn thị Đoạt ♀ ch
5. Nguyễn Liền ♂ ch