Gia phả tộc NguyễnCao tổ Nguyễn Vị ♂ ch
ngày sanh không rõ
thanh minh 11. Cao tổ Nguyễn Vị

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên

vợ 1
không rõ ♀ ch

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Tự ♂ ch