Gia phả tộc NguyễnNguyễn Tự ♂ ch
ngày sanh không rõ
thanh minh 11. Cao tổ Nguyễn Vị
nơi chôn cất không rõ
cha Cao tổ Nguyễn Vị ♂ ch
mẹ không rõ ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên

vợ: không rõ
con
1. Nguyễn Ngư ♂ ch
2. Nguyễn Thiệu (Liệu, Tụ) ch
3. Nguyễn Quyện (Tiện) chthọ 66 tuổi