Gia phả tộc NguyễnNguyễn Ngư ♂ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
nơi chôn cất không rõ
cha Nguyễn Tự ♂ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Thiệu (Liệu, Tụ) ch
3. Nguyễn Quyện (Tiện) ch thọ 66 tuổi

vợ 1
Phạm thị Ngư ♀ ch

quan hệ cưới
    không / chưa có con

vợ 2
Lê thị Đây ♀ ch

quan hệ
 
con
1. Nguyễn Tú (Loan) chthọ 75 tuổi